Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT

14 tháng 03, 2018

Ban hành Qui định điều kiện, trình tự thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

Kế hoạch số 118/KH-BGDĐT

14 tháng 03, 2018

Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường CĐSP, Trung cấp sư phạm năm 2017

CV số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD

14 tháng 03, 2018

V/v Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

CV số 4378/BGDĐT_QLCL

14 tháng 03, 2018

V/v Hướng dẫn nhiệm vụ Quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

14 tháng 03, 2018

Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT

14 tháng 11, 2017

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Top